ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นางสาวสุวนิตย์ เหล่าสาร
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

งานประจำ (Full Time)

อุบลราชธานี

พนักงานธุรการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

นางสาวสุวนิตย์ เหล่าสาร

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

150 เซนติเมตร

45 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

อุบลราชธานี

34160

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

-

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การจัดการทั่วไป

2554 พ.ศ.

2.84

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนบัวงามวิทยา

วิทย์-คณิต

2550 พ.ศ.

3.43

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นางสาวสุวนิตย์  เหล่าสาร

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 35 คำต่อนาที อังกฤษ ::25 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::