ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ กิตติยา แน่พิมาย
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ครู

งานประจำ (Full Time)

นครราชสีมา

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

กิตติยา แน่พิมาย

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

160 เซนติเมตร

53 กิโลกรัม

หญิง

30 ปี

โสด

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

นครราชสีมา

30250

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปวส.

เทคโนโลยีราชมงคลนครราชสีมา

เลขานุการ

19 พ.ศ.

2.84

ปริญญาตรี

มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา

การจัดการ-การจัดการทั่วไป

13 ตุลาคม 2549 พ.ศ.

2.92

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  กิตติยา   แน่พิมาย

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี พอใช้ ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 30 คำต่อนาที อังกฤษ ::40 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.สามารถปฏิบัติหน้าที่(ครูผู้สอน)ได้ดี

2.สามารถใช้คอมฯโปรแกรม MS office ได้ดี,net.

3.รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-เป็นวิทยากรค่าย English camp2011,2012 -ผ่านการอบรมเกียวกับการควบคุมภายใน -เป็นครูฝึกปฏิบัติการสอนEng onet 54 ดีเยี่ยมตามใบอนญาตปฏิบัติการสอน

สท.ตึ่ม บัวครบุรี สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลเทศบาลตำบลครบุรีใต้

ประวัติการทำงาน

2 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

-  ฝึกปฏิบัติการสอน ประจำโรงเรียนบ้านสระผักโพด ประจำกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2554เป็นระยะเวลา 2 ปี มีคะแนนผลสอบ O -Net ยืนยันผลการฝึกปฏิบัติการสอนประกอบว่ามีผลคะแนนพัฒนาการที่ดีเยี่ยมจริง

- เป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประจำโรงเรียนบ้านหนองโสนและสระผักโพด เป็นเวลา 2ปี ครึ่ง  ( ลาออก อ่ยากเปลี่ยนสายงานอาชีพมาเป็นครูผู้สอน)