ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ ธิดารัตน์ แก้วสองดวง
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

งานประจำ (Full Time)

นครศรีธรรมราช

ธุรการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

ธิดารัตน์ แก้วสองดวง

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

166 เซนติเมตร

52 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

นครศรีธรรมราช

80230

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คอมพิวเตอณ์ธุรกิจ

2555 พ.ศ.

2.31

ปวส.

วิทยลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

คอมพิวเตอณ์ธุรกิจ

2553 พ.ศ.

2.97

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  ธิดารัตน์  แก้วสองดวง

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::