ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ ขวัญฤทัย วิชัยคำจร
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

งานเอกชนทั่วไป

งานประจำ (Full Time)

จันทรบุรี

งานบุคคล งานเกี่ยวกับเอกสาร

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

การบริหาร/การจัดการ/บุคคล

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

ขวัญฤทัย วิชัยคำจร

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

156 เซนติเมตร

55 กิโลกรัม

หญิง

31 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

จันทรบุรี

22110

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เทคโนโลยีคอมพิเตอร์อุตสาหกรรม

2552 พ.ศ.

2.7

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  ขวัญฤทัย วิชัยคำจร

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

6 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1. โรงพยาบาลขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

2. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี