ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นายปวรปรัชญ์ มะเล็งลอย
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ลูกจ้างประจำ

งานประจำ (Full Time)

นนทบุรี

ฝ่ายงานต่างๆในระบบ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

นายปวรปรัชญ์ มะเล็งลอย

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

175 เซนติเมตร

52 กิโลกรัม

ชาย

25 ปี

โสด

อิสลาม

ผ่านการเกณฑ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี

11110

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ศูนย์นนทบุรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2554 พ.ศ.

2.92

พ.ศ.

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นายปวรปรัชญ์ มะเล็งลอย

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถยนต์

1.วิทยากรลูกเสือ นันทนาการ

2.

3.

-เคยรับผิดงานฝ่ายทะเบียน-วัดผล -รับผิดชอบทะเบียนประชากรชุมชน -วิทยากรลูกเสือจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ -เคยรับผิดชอบงานระบบดูแลนักเรียน -ผู้ช่วยครูสาระวิชาสังคมและคอม

ประวัติการทำงาน

9 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

โรงเรียนระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ์

ครูผู้สอน

3,800

13 ปี

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ

-

3 ปี

ค่ายดรุณวิทย์ จ.สุพรรณบุรี

วิทยากรประจำค่าย

4000

2 ปี

โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์

พนักงานจ้าง,ครูประจำชั้น ม.2 ฝ่ายงานทะเบียน-วัดผล งานระบบดูแลนักเรียน

9000

5080

7000

ระบุสัญญา อบจ 2 ปี

ระบุสัญญา รร 2 ปี

งบโรงเรียน 5 ปี

โรงเรียนเต็มรักศึกษา

พนักงานจ้าง,ที่ปรึกษาชั้น ม.3 เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

10000

1 ปี