ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นางสาวรัตนา เนียมเทศ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

งานประจำ (Full Time)

นครสวรรค์

ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

รัฐศาสตร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาง

นางสาวรัตนา เนียมเทศ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

164 เซนติเมตร

64 กิโลกรัม

หญิง

23 ปี

โสด

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

นครสวรรค์

66130

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ศิลป์ทั่วไป

2555 พ.ศ.

2.76

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รัฐศาสตร์

2559 พ.ศ.

3.12

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นางสาวรัตนา เนียมเทศ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดีมาก ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 25 คำต่อนาที อังกฤษ ::25 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

0 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1. ฝึกงานที่สำนักปลัด  ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล